Czy wolno rozpalić ognisko w lesie?

Każdemu z nas kilkudniowy biwak w lesie kojarzy się z podziwianiem przyrody, podglądaniem zwykłego życia zwierząt, nocowaniem w namiocie oraz rozpaleniem ogniska wieczorem. Kwestia rozpalenia ogniska jest jednak jedną z rzeczy, które mogą być niebezpieczne dla lasu, a w przypadku przyjazdu odpowiednich służb jak Straży Leśnej, możemy z tego tytułu ponieść konsekwencje.

Czy można rozpalić ognisko w lesie?

Kwestia rozpalania ogniska w lesie przez turystów jest precyzyjnie opisana w Ustawie o lasach. Zgodnie z zapisami ustawy, zarówno na terenach leśnych, śródleśnych, a nawet w odległości 100 metrów od granicy lasu, rozpalanie ogniska oraz każda inna forma rozniecania ognia jest zabroniona, chyba że na terenie lasu są wyznaczone specjalne wyznaczone miejsca, gdzie jest to możliwe. Na terenie wielu lasów możemy spotkać się z takimi wyznaczonymi miejscami, które są wyznaczone przez nadleśniczego jako obszary zagospodarowane w celach wypoczynkowo-turystycznych. Tego typu miejsca są najczęściej zlokalizowane w pobliżu innych turystycznych, które posiadają odpowiednie zaplecze umożliwiające ewentualną interwencję w przypadku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego rozprzestrzenieniem się ognia.

Istnieje jednak możliwość uzyskania specjalnego pozwolenia, które umożliwi rozpalenie ogniska w nieprzeznaczonym do tego miejscu. Tego typu pozwolenie można uzyskać jedynie u Nadleśniczego konkretnego lasu. Tego typu pozwolenie jest ograniczone czasowo, miejscowo oraz jest tam również zawarta informacja o sposobie zabezpieczenia ogniska, oraz dane osoby odpowiedzialnej za zachowanie ostrożności w miejscu zdarzenia.

Jakie kary grożą za nielegalne rozpalenie ogniska?

W przypadku, gdy pomimo zakazu zdecydujemy się na rozpalenie ogniska, możemy i zostaniemy nakryci, musimy liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z zapisami ustawy: “Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

W praktyce oznacza to, iż rozpalenie zarówno ogniska lub grilla może kosztować nas nawet 5000 złotych. Warto więc stosować się do przepisów związanych z rozpalaniem ogniska w lesie, co po pierwsze zminimalizuje ryzyko zniszczenia połaci lasu, a po drugie chroni nasze portfele.

Czy można zebrać drewno z lasu?

Warto również pamiętać o pewnych kwestiach związanych ze zbieraniem drewna pochodzącego z lasu. Całe drewno, włącznie z gałęziami, które leżą na terenie lasu podlegają ewidencji nadleśnictwa konkretnego lasu i podlega zasadom sprzedaży zgodnie z zapisami zarządu nadleśnictwa lasu. W związku z tym nie możemy zbierać zarówno gałęzi, jak i chrustu, który pochodzi z lasu. Jeżeli mamy zgodę na rozpalenie ogniska na terenie lasu, kwestie zaopatrzenia związanego z organizacją ogniska również powinniśmy przedyskutować z nadleśniczym.

Czy wolno rozpalić ognisko w lesie?